Algemene Voorwaarden DDRecovery

1. Definities

a. DDRecovery: de commanditaire vennootschap DDRecovery, gevestigd aan Wg-Plein 363, 1054SG te
Amsterdam.
b. Back-up: Een reservekopie van gegevens op een datadrager.
c. Datarecovery: Het geheel of gedeeltelijk terughalen van geheel of gedeeltelijk
verloren, beschadigde of gewiste data van een datadrager, welke door beschadiging
vanwege technische mankementen, menselijke fouten of andere oorzaken zijn ontstaan.
De teruggehaalde data zal worden overgezet naar voor Opdrachtgever leesbare digitale
media.
d. Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van Diensten
en/of Producten.
e. Overeenkomst: Opdracht van Opdrachtgever aan DDRecovery tot Datarecovery dan
wel een andere schriftelijke Overeenkomst.
f. Product(en): Alle door DDRecovery geleverde producten en diensten, de daaruit
voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet
afkomstig zijn van derden.
g. Fixed Price: Datarecovery zal geschieden op basis van de tarieven zoals vermeld op de
actuele prijslijst. Opdrachtgever dient DDRecovery een volledig, ingevuld en
ondertekend opdrachtformulier te doen toekomen. Opdrachtgever zal vervolgens de
gegevensdrager naar DDRecovery sturen voor onderzoek en/of datarecovery, waarvoor
de kosten in ieder geval aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
h. Toeslagen: Extra vergoedingen die Opdrachtgever aan DDRecovery verschuldigd is,
waaronder maar niet beperkt tot de vergoeding voor een spoedbehandeling en het
verwerken van een harddisk met een verbroken fabriekszegel.
i. No Cure, No Pay: Indien DDRecovery geheel niets van de overeengekomen data weet
te recoveren zal DDRecovery niets aan Opdrachtgever in rekening brengen, met
uitzondering van Toeslagen, verzendkosten en eventueel gemaakte kosten zoals
onderdeelkosten, die altijd in rekening worden gebracht.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, opdrachtformulieren,
offertes en alle leveringen van DDRecovery, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en
de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan
wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De Algemene Voorwaarden DDRecovery zijn te raadplegen en op te slaan als pdf-document.
DDRecovery is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene
Voorwaarden DDRecovery aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden DDRecovery
zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na
dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
2.3 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden
aangeduid, zullen deze hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden tot nakoming van alle
verplichtingen uit de met DDRecovery gesloten Overeenkomst.

3. Sluiten van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende
offerte, opdrachtbevestiging, opdrachtformulier of contract door DDRecovery retour is
ontvangen. De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever
aan DDRecovery verstrekte informatie.
3.2 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan
ook van werknemers van DDRecovery zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien
schriftelijk bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van DDRecovery.
3.3 Partijen hebben het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de Overeenkomst te ontbinden
indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van
betaling wordt verleend of indien de andere partij wordt geliquideerd of feitelijk wordt
beëindigd. DDRecovery is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden indien Opdrachtgever zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt.
3.4 DDRecovery behoudt zich het recht voor om werkzaamheden dan wel verplichtingen
onder de Overeenkomst op te schorten dan wel van Opdrachtgever een voorschot te
verlangen indien Opdrachtgever niet de gehele Overeenkomst dan wel het
opdrachtformulier aan DDRecovery retourneert en/of indien DDRecovery een redelijk
vermoeden heeft dat Opdrachtgever haar verplichtingen onder de Overeenkomst niet kan
en/of niet zal kunnen voldoen.
3.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Overeenkomst tenzij uit de
inhoud, aard of strekking van de verleende Overeenkomst anders voortvloeit.

4. Leveringstermijn
4.1 Alle door DDRecovery eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn
naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst
aan DDRecovery bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
4.2 Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen
geleverd dient te worden, maar als termijn waarbinnen DDRecovery naar haar beste
inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid
bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen DDRecovery en Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

5. Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever
5.1 Opdrachten worden door DDRecovery uitgevoerd op basis van de door
Opdrachtgever aan DDRecovery kenbaar gemaakte informatie (zoals doch niet beperkt
tot gegevens, inlichtingen, specificaties en/of wensen) en/of materialen. Opdrachtgever
staat in voor de juistheid van de informatie.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart en houdt DDRecovery schadeloos voor iedere vorm van
claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) de data of de
informatie afkomstig van Opdrachtgever.
5.3 Opdrachtgever zal DDRecovery alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor
een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, nuttige en noodzakelijke informatie
en/of materialen verschaffen.
5.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie en/of
materialen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van
DDRecovery staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen
voldoet, heeft DDRecovery in ieder geval het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding
van de Overeenkomst, opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij
het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening
te brengen.
5.5 Indien een Overeenkomst naar oordeel van DDRecovery naar alle redelijkheid
onduidelijk is over welke data moeten worden gerecoverd, wordt ervan uitgegaan dat
Opdrachtgever opdracht heeft gegeven voor een volledige recovery van alle data.

6. Geheimhouding
6.1 DDRecovery en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van
alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden, de
data en de Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve
van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie
mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten
Overeenkomst.
6.2 De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of
resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel DDRecovery krachtens wettelijke
bepalingen of een rechterlijke uitspraak verplicht is de bedoelde informatie te openbaren.
De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde derden.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De totale aansprakelijkheid van DDRecovery wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de Overeenkomst zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade
en dan tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs.
7.2 Aansprakelijkheid van DDRecovery voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van
bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door
het gebrekkig verschaffen van informatie en/of medewerking door Opdrachtgever, schade
door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is uitgesloten.
7.3 De aansprakelijkheid van DDRecovery ontstaat slechts indien Opdrachtgever
DDRecovery binnen zestig dagen na het ontstaan van de schade onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming en DDRecovery ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DDRecovery in staat is
adequaat te reageren.
7.4 In het geval van schade ontstaan door transport en/of opslag door of namens
DDRecovery, is de aansprakelijkheid van DDRecovery voor schade van Opdrachtgever
beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat voor de ter uitvoering van de
desbetreffende opdracht verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening is
gebracht. DDRecovery is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door
transport of opslag door derden, welke derden zijn aangesteld door Opdrachtgever ook al
zou Opdrachtgever de inpak- en verzendinstructies van DDRecovery hebben opgevolgd.
7.5 Opdrachtgever vrijwaart DDRecovery voor alle aanspraken van derden wegens
schade, opgetreden in verband met door DDRecovery aan Opdrachtgever geleverde
diensten en producten.
7.6 Het voorgaande lijdt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid
van DDRecovery en in het geval van dwingend wettelijke bepalingen.

8. Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
8.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en DDRecovery is het Nederlandse
recht van toepassing.
8.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en DDRecovery zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

9. Risico
9.1 Het verzenden van gegevensdragers en/of Producten is voor risico van
Opdrachtgever.
9.2 Het Product is voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment dat DDRecovery het
Product heeft afgeleverd, zelfs als het eigendom of gebruiksrecht nog niet overgedragen
is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of
achteruitgang van het Product door oorzaak die niet aan DDRecovery kan worden
toegerekend.
9.3 Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het
verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet
meewerken.

10. Datarecovery
10.1 Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van No Cure, No Pay en/of op
basis van Fixed Price, zulks naar beoordeling van DDRecovery. DDRecovery bepaalt
naar alle redelijkheid of de door DDRecovery op basis van No Cure, No Pay verrichte
werkzaamheden wel of niet door Opdrachtgever vergoed dienen te worden.
10.2 DDRecovery streeft er naar de schriftelijk overeengekomen data naar haar beste
kunnen te recoveren dan wel terug te roepen en aan Opdrachtgever te verstrekken op CDROM
of, indien specifiek schriftelijk overeengekomen, op een andere gegevensdrager.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart DDRecovery tegen alle aanspraken van derden wegens
aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door
Opdrachtgever aan een derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede
bestond uit hetgeen door DDRecovery is geleverd.
10.4 Opdrachtgever erkent bekend te zijn met het feit dat het niet altijd mogelijk is alle
dan wel delen van de overeengekomen data te recoveren en dat in een dergelijk geval
(betalings)verplichtingen (zoals Toeslagen) van Opdrachtgever onder de Overeenkomst
van kracht blijven.
10.5 Alle werkzaamheden zullen in de regel ononderbroken en op Kantoortijden en onder
normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

11. Beëindiging
11.1 Beëindiging van een Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
11.2 Bij tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst heeft Opdrachtgever –indien van
toepassing– geen recht meer op No Cure, No Pay en is Opdrachtgever aan DDRecovery
een vergoeding verschuldigd zoals nader bepaald in artikel 12.
11.3 Indien een Overeenkomst binnen 24 uur na ontvangst van de Overeenkomst door
Opdrachtgever wordt beëindigd, dient Opdrachtgever de Toeslagen –indien van
toepassing- te vergoeden, evenals de basiskosten voor het toegankelijk maken van en/of
onder-/doorzoeken van de gegevensdrager waarop de te recoveren data zich bevindt. De
te recoveren data behoeft in dergelijk geval niet door Opdrachtgever vergoed te worden
en/of door DDRecovery aan Opdrachtgever te worden geleverd.
11.4 Indien een Overeenkomst meer dan 24 uur na ontvangst van de Overeenkomst door
Opdrachtgever wordt beëindigd, is Opdrachtgever gehouden het volledige bedrag van de
Overeenkomst aan DDRecovery te vergoeden.

12. Prijzen en Betalingen
12.1 Prijzen zijn opgenomen in de prijslijst welke terug te vinden is op de website. De
prijzen die gelden op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn van
toepassing op de Overeenkomst, onder voorbehoud van prijswijzigingen conform artikel
13.
12.2 Opdrachtgevers buiten Nederland worden geacht vooraf te betalen op een door
DDRecovery nader te bepalen wijze, voordat de gerecoverde data wordt verzonden.
Hiertoe wordt door DDRecovery na de Datarecovery aan Opdrachtgever een factuur
verstuurd. Nadat de betaling door DDRecovery is ontvangen worden Producten door
DDRecovery aan Opdrachtgever verzonden.
12.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele heffingen die door de
overheid worden opgelegd. DDRecovery zal de door Opdrachtgever verschuldigde
bedragen aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde
bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek,
schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
12.4 Reclameren dient binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum te geschieden.
12.5 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is
Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling
is vereist. Opdrachtgever is aan DDRecovery verschuldigd de kosten, zowel in als buiten
rechte, waaronder doch niet beperkt tot incassokosten en kosten berekend door externe
deskundigen, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan
DDRecovery verschuldigd is.
12.6 DDRecovery heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te
schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid
van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.
12.7 Verschuldigde bedragen kunnen verhoogd worden met eventuele orderkosten,
verzendkosten en kosten van derden.
12.8 DDRecovery is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een vooruitbetaling dan
wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te
verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de
verlangde zekerheid te stellen, is DDRecovery bevoegd, de (verdere) uitvoering van de
opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan DDRecovery uit
welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

13. Prijswijzigingen
13.1 De tussen DDRecovery en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer
gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen etc., alsmede de
wisselkoers tussen de Euro en overige gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het
moment van het sluiten van de Overeenkomst. DDRecovery is gerechtigd in geval van
wijziging van een of meer kostenposten en wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan
deze wijziging(en) aan te passen.
13.2 Een prijswijziging treedt in werking 30 dagen na kennisgeving door DDRecovery.
Indien Opdrachtgever niet instemt met de prijswijziging is Opdrachtgever gerechtigd
middels schriftelijke kennisgeving de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de
datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn. Voornoemde kennisgeving dient voor
inwerkingtreding van de prijswijziging door DDRecovery ontvangen te zijn.

14. Slotbepalingen
14.1 Indien enige afspraak tussen partijen, al dan niet vastgelegd in deze Algemene
Voorwaarden niet of niet langer geldig zou blijken te zijn, blijven de overige afspraken
tussen partijen onverminderd van kracht. Voorts verplichten partijen zich in een dergelijk
geval ertoe met elkaar overleg te voeren over een vervangende, wel geldige regeling
waarvan de strekking zo nauw mogelijk aansluit bij de niet langer geldige regeling.
Evenzeer zullen partijen met elkaar overleg voeren over een oplossing indien zich een
situatie voordoet waarin zij niet reeds hebben voorzien.
14.2 Alle rechtsverhoudingen tussen DDRecovery en Opdrachtgever waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
14.3 Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen DDRecovery
en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen het
vestigingsadres van DDRecovery als bedoeld in artikel 1 onder a. hierboven, is gelegen,
tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.